menu cart

Sushi Sushi

Maki Maki

Hosomaki Hosomaki

Nigiri Nigiri

Uramaki Uramaki

Futomaki Futomaki

Tempura rolls Tempura rolls

Sashimi Sashimi

Sety Sety

Burito Burito